REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ZAMKNIĘTYCH

Organizator szkolenia

Szkolenia zamknięte organizuje firma Circinus Training Center Adam Pluciński , zwaną dalej CTC, z siedzibą w SIekierkach Wielkich, ul. Łąkowa 33, na podstawie dedykowanej oferty cenowej oraz merytorycznej, w miejscu i terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

Osobą kontaktową ze strony CTC, odpowiedzialną za przygotowanie oferty i ustalenie szczegółów szkolenia jest Doradca ds. szkoleń, lub pracownik na wyższym stanowisku w firmie.

Zamawianie szkoleń:

Zamówienia szkolenia należy dokonać telefonicznie, lub drogą elektroniczną przesyłając zapytanie na adres kontakt@circinus.pl lub bezpośrednio do  Doradca ds. szkoleń.

Zamówienie należy złożyć najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do CTC). Po upływie tego terminu zamówienie szkolenia jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub e-mailowego uzgodnienia z CTC. Po dokonaniu zamówienia szkolenia, Zleceniodawca otrzyma potwierdzenie organizacji szkolenia na podany przez siebie adres e-mail.

Przesłanie zamówienie nie jest równoważne z zawarciem umowy na realizację szkolenia między CTC, a Zleceniodawca. CTC przygotuje odpowiednią umowę, lub zlecenie realizacji usługi, które Zleceniodawca jest zobowiązany podpisać i odesłać do Zleceniobiorcy, czyli CTC. 

Rezygnacja z realizacji szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Zamawiającego:

Zamawiający ma prawo zrezygnować lub zmienić termin wcześniej zamówionego szkolenia. Zamawiający może zmienić termin szkolenia dwukrotnie bezkosztowo do 7 dni roboczych przed realizacją. W przypadku zmiany terminu poniżej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem lub rezygnacji ze szkolenia CTC zastrzega sobie prawo do nałożenia na Zamawiającego opłaty administracyjnej:

  1. w przypadku doręczenia Zleceniodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy do 14 dnia przed rozpoczęciem danego dnia usługi – 50% netto należności wskazanej w paragrafie 4 umowy;
  2. w przypadku doręczenia Zleceniodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy od 13 dnia do 4 dnia przed rozpoczęciem danego dnia usługi – 60% należności netto  wskazanej w paragrafie 4 umowy;
  3. w przypadku doręczenia Zleceniodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy od 3 dnia do 24 h przed rozpoczęciem danego dnia usługi – 70% należności netto  wskazanej w paragrafie 4 umowy;
  4. w przypadku doręczenia Zleceniodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy od 24 h przed rozpoczęciem danego dnia usługi – 90% należności netto  wskazanej w paragrafie 4 umowy;

 

Rezygnację z realizacji szkolenia zamkniętego lub zmianę terminu należy przesłać w formie e-maila na adres kontakt@circinus.pl lub do Doradcy ds. szkoleń.

Rezygnacja z realizacji szkolenia zamkniętego jest równoważna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Ustalenie nowego terminu szkolenia wymaga ponownego przesłania zgłoszenia na pełną kwotę szkolenia i podpisania umowy lub zlecenia.

 

Zmiany terminu szkolenia lub odwoływanie szkolenia przez CTC

CTC zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania bez ponoszenia kosztów z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

W przypadku odwołania przez CTC ustalonego terminu szkolenia – CTC zaproponuje innego trenera lub nowy termin szkolenia. Po zmianie terminu ustalenia zostaną potwierdzone mailowo.

 

Ceny szkoleń i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały w formie elektronicznej, bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych przez 30 dni, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, możliwość bezpłatnych 30 dniowych konsultacji po szkoleniu, delegację, nocleg i wynagrodzenie trenera.

Do podanej ceny netto należy dodać podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Forma i termin płatności

Płatności za udział szkoleniu Zamawiający dokonuje na podstawie faktury VAT, wystawionej po szkoleniu, z terminem płatności do 7 dni od daty wystawienia.

Ewentualne pytania, wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@circinus.pl