Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej nie tylko z techniką Zarzadzania przez Cele, ale również z budową strategią firmy lub działu i jej odpowiednim mapowaniem.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności budowania strategii, definiowania celów głównych i kaskadowania priorytetowych działań, aby osiągnąć ustalony pożądany nowy stan. Zapoznasz się i zastosujesz metodyki budowy map strategicznych i budowy strategicznej karty wyników.

Szkolenie opiera się na doświadczeniach i konkretnych przypadkach biznesowych. Zostaną one omówione i rozpracowane wspólnie z Uczestnikami, w celu bezpośredniego poznania i zastosowania metod i narzędzi analitycznych przedstawionych podczas warsztatu.

Program szkolenia

1. Strategia firmy i jej źródła.

 • Analiza firmy i jej modelu biznesowego.
 • Określenie klienta firmy. Segmentacja. Kto jest klientem i do kogo skieruje firma swoja ofertę?.
 • Oferta firmy. Jak budować ofertę wartości dla klienta?.
 • Proces przekazania wartości przez firmę na rynek.
2. Mapa strategii i jej perspektywy.

 • Podstawy metody map strategicznych.
 • Kluczowe perspektywy w budowie strategii firmy.
 • Dopasowanie między elementami składowymi każdej perspektywy oraz między perspektywami.
3. Lista celów strategicznych i ich parametryzacja.

 • Strategiczna karta wyników- SKW (BSC)
 • Określenie celów strategicznych i ich odpowiednia definicja.
 • Cele strategiczne i działania operacyjne.
 • Kaskadowanie działań i ich podział pomiędzy jednostkami wykonawczymi (jednostki operacyjne, pracownicy, etc.)
 • Targety.
4. Realizacja kluczowych celów strategicznych.

 • Planowanie realizacja działań operacyjnych – od ogółu do szczegółu.
 • System nadzoru realizacji celów strategicznych.
 • Diagnostyka systemu.
5. Zarządzanie przez Cele – Management by Objectives (MBO).

 • Definicja Zarządzania przez Cele (MBO) – co jest i czym nie jest MBO.
 • Podobieństwa i różnicy miedzy SKW (BSC) a MBO.
 • Elementy składowe MBO.
 • Systemy premiowe – motywacja w procesie realizacji celów.
 • Proces wdrożenia MBO w firmie.
6. Zarzadzanie Projektami.

 • Zarys zarządzania projektami.
 • Podobieństwa i różnicy między MBO a ZP.
 • Wdrożenie myślenia projektowego w firmie.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z narzędziami i metodami zastosowanymi w budowie strategii.
 • Przedstawienie metody budowy map strategicznych oraz określenie głównych celów i działań do osiągniecia ustaleń strategicznych.
 • Budowa kompleksowej strategicznej karty wyników.
 • Nadzór nad realizacją strategicznych ustaleń.
 • Zapoznanie uczestników z głównymi zasadami zarzadzania projektami.

Korzyści

Uczestnicy nauczą się m.in.:

 • Budować strategię firmy angażując „wszystkich”
 • Tworzenia zestawu celów i wskaźników kluczowych
 • Techniki MBO i jej podejścia do systemu wynagradzania i motywowania