Przykładowe szkolenie z kierowania zespołem

CASE 1
Projekt rozwoju Kierowników Regionalnych w branży farmaceutycznej
CASE 2
Zarządzanie multigeneracyjne

CASE 1 – Projekt rozwoju Kierowników Regionalnych w branży farmaceutycznej

Geneza

Skontaktował się z nami Klient z branży medycznej, który określił potrzebę wsparcia w tzw. kanale aptecznym, m.in. szkolenia dla menedżerów. Po szczegółowym badaniu potrzeb, wspólnie zdecydowaliśmy, że zaczniemy od warsztatów dla Kierowników regionalnych. Ze względu na różny poziom doświadczenia i wiedzy wśród managerów, wybraliśmy program rozwojowy oparty na hybrydowych metodach szkoleniowych m.in. coaching on the job, badania indywidualne, jak i warsztaty sesje feedbackowe. Zastosowanie zróżnicowanych narzędzi i odpowiednie osadzenie ich w procesie pozwala nam sukcesywnie zwiększać kompetencje Kierowników Regionalnych budując u nich umiejętności i postawy, przy bieżącym uzupełnianiu wiedzy teoretycznej. Kolejnym krokiem miały być szkolenia z zarządzania zespołem.

Przebieg
Realizacja szkolenia managerów poprzedzona została badaniem potrzeb Organizacji i managerów. Warsztaty menedżerskie przygotowane zostały wspólnie z Kierownikami (np. wyborze realnych sytuacji do ćwiczeń dla Przedstawicieli Farmaceutycznych, przygotowanie ćwiczeń sytuacyjnych na szkolenia kierownicze) i ich aktywny udział w trakcie szkolenia podczas ćwiczeń poprzez współuczestnictwo w nich np. jako Farmaceuta. W ten sposób zbudujemy w nich poczucie realnego wpływu na rozwój ich podwładnych. Wypracowanie Arkuszu Wizyt podwójnych (Szkolenie menedżerów, szkolenia kierownicze, pozwoliły na wypracowanie Formularza Treningowego do analizy dnia pracy z Przedstawicielem Farmaceutycznym) do rozmowy podsumowującej wizyty. Dzięki temu sami będą akceptowali ewentualną zmianę i z przekonaniem nim pracowali.
Szkolenie kierownicze- moduły:
 • „Shadowing / Coaching on the job”
 • „Badanie ILM72 Zintegrowanego Modelu Przywództwa”
 • „Coaching on the job z feedbackiem ILM72 z każdym Kierownikiem Regionalnym”
 • „Warsztat: Skuteczny Menedżer / Lider – czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem”
 • „Warsztat: Zaawansowana Komunikacja Menedżerska z zastosowaniem elementów coachingu.”
 • „Coaching on the job z Kierownikami Regionalnymi”
 • „Warsztat: Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników”
 • „Warsztat: Siła i Psychoodporność Lidera”
Zastosowane mierniki
 • Trener przeprowadził obserwację metodą Shadowingu. Pełniąc rolę „shadow coacha” – cienia, towarzyszył każdemu Kierownikowi Regionalnemu w jego codziennej pracy z Przedstawicielem Farmaceutycznym w terenie. Podczas pracy Kierownika Regionalnego obserwował i notował zachowania KR.
 • Grę Superfeedback do ćwiczenia umiejętności udzielania informacji zwrotnej. Uczestnicy poznali Model DEEP i FUKO. Ćwiczyli udzielanie feedbacku i Feedforwardu oraz dostosowanie ich w zależności od sytuacji i poziomu kompetencji pracownika. Ćwiczyli na realnych przykładach z terenu przygotowanych przez Trenera szkolenia oraz na swoich przykładach z ostatnich dni pracy.
 • Narzędzia Points of You do stworzenia Fotoalbumu przywództwa.
 • Film
Rezultat
 • Podsumowanie z obserwacji z rekomendacjami dalszych działań wspierających rozwój Kierowników Regionalnych.
 • Ustalanie celu rozwojowego na dzień pracy z Przedstawicielem w terenie
 • Odnoszenie się do ustaleń (celów) rozwojowych z poprzedniego dnia pracy
 • Informowanie Przedstawiciela na początku dnia pracy dlaczego z nim pracuję
 • Konsekwencja w rozwoju 1-2 kompetencji.
 • Udzielanie feedbacku nastawionego na poszukiwanie rozwiązań
 • Dostosowanie komunikacji i stylu przywództwa do etapu rozwoju pracownika
 • Doprecyzowanie celów i działań rozwojowych Przedstawiciela (co konkretnie będzie robił?)
 • Spójność zachowań (wymagam od Przedstawiciela ustalania celów, robienia notatek, zadawania pytań Klientowi i ja również to robię w stosunku do Przedstawiciela).

Szkolenia przywództwo – czy kurs menedżerski/ szkolenie kierownicze dla kadry zarządzającej mogą przynosić efekty?

Zdecydowanie, dobrze zaplanowany proces rozwojowyw, czyli kursy managerskie, którego elementem są szkolenia właśnie managerów może przełożyć się na efekt biznesowy. Kluczem do sukcesu jest wzbudzenie zaangażowania wśród uczestników i całej kadry menedżerskiej.

Chcesz dowiedzieć się jak, możemy zrealizować szkolenia kierownicze / warsztaty managerskie u Ciebie?

CASE 2 – Zarządzanie multigeneracyjne

Geneza

Obecnie a rynku pracy spotykamy się z przedstawicielami różnych pokoleń: Z, Y, X oraz (coraz rzadziej) BB. Każde z tych pokoleń różni się pod względem predyspozycji, potrzeb, czynników motywujących, preferowanego stylu komunikacji, czy oczekiwań wobec Pracodawcy. Ta różnorodność to zarówno źródło potencjału, jak i wyzwanie. Nic dziwnego, że szkolenia menedżerskie coraz częściej zawierają elementy zarządzania multigeneracyjnego, powstają też osobne kursy managerskie i szkolenia z zarządzania zespołem wielopokoleniowym.

Na przełomie 2018/2019 roku zgłosiła się do nas firma z branży finansowej, która zdiagnozowała u siebie problem z utrzymaniem pracowników na stanowiskach konsultantów. O ile trudność z rekrutacją i znalezieniem odpowiednich kandydatów nie była dla Klienta czymś nowym, o tyle zwiększona rotacja stała się poważnym wyzwaniem. Większość kandydatów to reprezentanci wspomnianego pokolenia „Millenialsów” (Według badań PWC już w 2020 roku pokolenie Z będzie stanowić 50% globalnej siły roboczej). Klient stanął przed wyzwaniem, jak uczynić miejsce pracy atrakcyjnym dla Przedstawicieli młodego pokolenia, a także sprostać takim trudnościom jak brak lojalności czy wysokie oczekiwania wobec pracodawcy.

Przebieg
Po przeprowadzeniu pogłębionego badania potrzeb oraz analizie procedur wdrażania nowych Pracowników, zaprojektowaliśmy dedykowane warsztaty menedżerskie skierowane dla osób zarządzających strukturą – menadżerów, liderów zespołów, trenera wewnętrznego. Warsztat „Zarządzanie Multigeneracyjne” nastawiony był na wypracowanie nowych rozwiązań dedykowanych firmie i doskonalenie strategii zarządzania w kontekście przyciągnięcia, utrzymania i angażowania Millenialsów w miejscu pracy.
Program zawierał następujące moduły:
 • 4 pokolenia w pracy – co nas różni, co nas łączy?
 • Millenialsi vs rynek pracy
 • Komunikacja i zarządzanie pokoleniem Millenialsów
 • Wdrożenie Millenialsów do pracy – techniki onboardingu
 • Era „feedback culture”
 • Budowanie zaangażowania osób z pokolenia xyz
 • Employer branding i CSR
Trudności/zmienne
 • zwiększona rotacja
 • brak lojalności wobec pracodawcy
 • wysokie oczekiwania i podejście do obowiązków zawodowych
Rezultat
 • Zwiększenie wiedzy na temat Millenialsów i metod angażowania ich jako produktywnych pracowników.
 • Wypracowanie nowych rozwiązań na zbudowanie lojalności i zaangażowania wśród pracowników.
 • Aktualizacja procesu rekrutacyjnego oraz wdrożeniowego na podstawie wniosków ze szkolenia.
 • Wykreowanie pierwszych pomysłów na dalsze działania w kierunku unowocześnienia wizerunku firmy jako Pracodawcy, między innymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Czy odpowiednie podejście do przedstawicieli różnych pokoleń to ważny aspekt zarządzania zespołem? Czy szkolenia managerskie / szkolenia kierownicze są odpowiedzią na te potrzeby? Jeśli zastanawiasz się co zrobić, aby wykorzystać potencjał swojego różnorodnego zespołu, „lepiej dogadywać się” z Millenialsami i stworzyć przyjazne im miejsce pracy – skontaktuj się z Nami!